Marc Smijers

Marc Smijers (1957) is eigenaar/adviseur van Smijers EnergieAdvies.

Marc is afgestudeerd als milieukundige aan de LandbouwHogeschool (tegenwoordig WUR) te Wageningen. Na zijn studie is hij vijf jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam geweest in de bouw, vooral op het gebied van duurzame renovaties.

Na een bijscholing in de richting van Duurzaam Bouwen aan de TU Enschede en een opleiding Bouwfysica aan de Hogeschool Den Bosch, heeft hij van 1999 tot 2006 gewerkt bij adviesbureau BuildDesk te Arnhem. Voornaamste werkzaamheden daarbij waren de advisering van woningcorparties en de ontwikkeling van het EnergiePrestatieAdvies (EPA) voor de bestaande woningbouw.

Van 2006 – 2008 is Marc werkzaam geweest als adviesur energiebesparing en duurzame energie bij Ecofys. Belangrijkste werkzaamheden waren het adviseren van woningcorporaties bij het opstellen van energie- en milieubeleid en het begeleiden van aanbestedingen op het gebied van energielabeling. Daarnaast is Marc betrokken geweest bij toetsing woningen t.b.v het verkrijgen van het certificaat Zonnewoning.

Woonbron

Vanaf mei 2008 tot september 2011 heeft Marc gewerkt als coordinator en adviseur Duurzaamheid bij woningcorporatie Woonbron. Als gecertificeerd EPA-adviseur heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de energielabeling van de woningvoorraad bij Woonbron (50.000 eenheden). Daarnaast is hij nauw betrokken geweest bij de energiezuinige renovatie van enkele complexen in zogenaamde Vogelaarwijken. Zowel De Reddersbuurt in Wielwijk (Dordrecht) als Snoekenveen (Spijkenisse) zijn door een grondige ingreep verbeterd tot energielabel A. Doordat in beide gevallen de huurverhoging achterbleef bij de energiebesparing werd voldoende draagvlak bij de bewoners gecreeerd.

Ook heeft Marc namens Woonbron Dordrecht onderhandelingen gevoerd met de gemeente Dordrecht en de HVC over de aanleg van een restwarmtenet in Dordrecht. Dit leidt tot een gigantische reductie aan CO2-emissie en draagt bij aan de ambitieuze doelstelling van Woonbron om substantieel te gaan besparen. Uitgangspunt bij de onderhandelingen was uiteraard ook een redelijke prijs voor de huurders.

Smijers EnergieAdvies

Vanaf september 2011 is Marc werkzaam als zelfstandig ondernemer in de vorm van een eenmanszaak. Door de brede ervaring op gebied van milieu, energie en duurzaam bouwen bleek dit een mooi moment om die kennis breed in te gaan zetten. Het verbeteren van de wereld om ons heen en ook onze kinderen en kleinkinderen een mooie toekomst te kunnen geven, is daarbij een belangrijke drijfveer.

Uitgangspunten bij de advisering is zonder meer het volgen van de Trias Energetica:

  • Terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld energiebesparing in de vorm van goede warmte isolatie;
  • Voor de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame energie inzetten, bijvoorbeeld wind, zon, biomassa of aardwarmte;
  • Zuinig en efficiënt gebruik maken van fossiele bronnen, als duurzame energie niet volstaan. Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van de CO2-arme elektriciteit of restwarmte van een afvalverbrandingsinstallatie.

 

Daarnaast hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Een hoog comfort, zowel in de zomer als in de winter en een gezond binnenmilieu,
  • Zorgvuldig omgaan met onze omgeving en zeer zuinig omgaan met materialen en eindige (fossiele) energiebronnen,
  • Bij ingrepen in de bestaande bouw dienen deze een hoogwaardig energetisch karakter te hebben: als je een ingreep doet, doe het dan gelijk goed, ook met het oog op eventuele toekomstige aanpassingen!
  • Bij nieuwbouw dient energie integraal meegenomen te worden bij het ontwerp. Het voorkomen van oververhitting in de zomer wordt een steeds belangrijker issue.

 

Hoom

Vanaf mei 2016 werkt Marc drie dagen per week als inhoudelijk technisch adviseur bij Hoom. Dit is een landelijke energiecoöperatie die lokale coöperaties en initiatieven ondersteunt bij energiebesparing in hun regio. Van én voor lokaal.

De missie van Coöperatie Hoom is om haar leden (lokale coöperaties) te ondersteunen bij het lokaal inbedden en lokaal uitvoeren van energiebesparing voor bewoners en de transitie naar gasloos.

De visie is dat lokale coöperaties door hun onafhankelijke rol, wortels in de samenleving en vertrouwen bij bewoners een cruciale bijdrage leveren aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Als lokale initiatieven hun kennis delen, van elkaar leren en ondersteund worden met technische en organisatorische expertise op het gebied van energiebesparing, kunnen zij een eigen lokale kwalitatieve bewonersreis voor energiebesparing op poten zetten, continue verbeteren en deze binnen het lokale speelveld steeds zelfstandiger uitvoeren.

Competenties

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een sterk analytisch vermogen en een conceptuele en pragmatische aanpak. Door mijn ervaring op het gebied van energiebesparing, bouwfysica, kostendeskundigheid en binnenmilieu, ben ik in staat om tot optimale oplossingsrichtingen te komen als het gaat om (energetische) verbeteringen in de gebouwde omgeving. Een integrale benadering is daarbij een voorwaarde om tot een maximaal resultaat te komen.